Tema 11


 Escola Inclusiva

El model d'educació inclusiva és un procés que ens permet repensar cap on orientar l'educació actual. Es justifica, entre altres aspectes, per la voluntat d'organitzar contextos educatius de qualitat, adequats per a tothom: alumnat, mestres i altres professionals relacionats amb l'educació. L'educació inclusiva "és el procés pel qual s'ofereix a tots els infants, sense distinció de la discapacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l'oportunitat per continuar essent membres de la classe ordinària i per aprendre dels seus companys, i juntament amb ells, dins l'aula".


La decisió de fer una escola inclusiva és política. És una alternativa al model de tenir centres de educació especials. Abans passava que per exemple un nen amb una discapacitat anava a una escola especial i era apartat de la comunitat ordinària del seu entorn. Ara, cal introduir-lo a la classe, donar resposta a les seves necessitats especials i que tingui així les mateixes oportunitats que tothom. Ara nens amb dificultats , tothom que pugui conviure amb la resta, anirà a l’escola ordinària. Tot i així a vegades poden donar-se disfuncions i al final van a un centre d’educació especial. A partir de certa edat es fa molt difícil en alguns casos (ex. falta de control, puncions sexuals,diferencies d’edat...)


Aquests són els diferents graus pels que s’ha evolucionat fins arribar a aconseguir la Inclusió: des del terme exclusió (rebuig), originat a França als anys 70, cap a la segregació (separació, acceptació però al marge), la integració (comprensió) i finalment la inclusió (saber).

La inclusió té a veure amb la millora de les escoles i té 4 elements clau:

-          Identificació i eliminació de barreres.

-          Encarar les diversitats d’expectatives i necessitats.

-          Fer enfàsis en aquells grups o individus en un perill

  d’exclusió més gran.

-          Assistència, participació i resultats de qualitat per a

                           tothom.En la base de l’escola inclusiva esta que el docent accepti les seves pròpies limitacions, sinó no podrà fer-ho.

L’escola inclusiva té una gran diferència amb l’escola competitiva.No es pot ser competitiu i solidari a la vegada. Es pot ser competent però no cal entrar en competició!