Tema 13


CENTRES AMB UN SISTEMA PEDAGÒGIC PROPI

Cada centre ha de ser un sistema.

La institució escolar és una realització pedagògica: bases científiques (neurociència,psicologia, sociologia), intervenció dissenyada (pedagogia, didàctica, orientació escolar) i organització comú (administració, economia, gestió de personal) en un sistema amb consistencia  interna i
adequació externa al context on es realitza.

-          Educació en valors i bases científiques (les dóna la neurociència).

-          La pedagogia és disseny i intervenció. Freinet inventava.

-          El mestre i el pedagog estan a la mateixa professió.

-          S’ha de fer una organització comuna a tota la Institució escolar. Consistència interna.

-          Adequació externa.Per crear aquest sistema cal tenir en compte:

-les aportacions pedagògiques del segle XX

- el marc de la política i la legislació

- les necessitats generals dels ciutadans. Inclús amb els horaris escolars..

- les necessitats particulars de grups socials o alumnes.Inmigració, etnia gitana, discapacitats..

* peli “Ser o tener”, “etre o avoir”LES COMUNITATS D’APRENENTATGE

Comunitats d’Aprenentatge és un model de centre participatiu obert a la comunitat, en el marc de l’escola inclusiva, per donar resposta de forma igualitària als reptes i necessitats que es plantegen en l’educació del segle XXI. És un projecte de transformació de centres educatius que es basa en l’aprenentatge dialògic i la participació de la comunitat per aconseguir un doble objectiu: l’èxit educatiu de tot l’alumnat i la millora de la convivència en els centres educatius. La transformació fa passes decisives cap a aquests objectius aplicant

les teories i actuacions que la comunitat científica internacional ha demostrat que són les més efectives per aconseguir-ho. Es distingeix per un esforç comú de tota la comunitat per assolir la igualtat educativa de totes les noies i nois, partint del convenciment que totes i tots tenen dret a la millor educació i tenen capacitats per a aconseguir-la. Els seus principis inclusius es basen en la superació de la visió de la igualtat com homogeneïtzadora, així com de la diversitat que no té en compte la igualtat. Les Comunitats d’Aprenentatge busquen la superació de les desigualtats socials i educatives des de la transformació del centre i del context social, en lloc d’adaptar l’ensenyament a aquells grups culturals marginats o amb risc d’exclusió social.

Alguns exemples que podrien ser el motiu detectat que desencadeni el sorgiment de la necessitat d’una comunitat d’aprenentatge poden ser que l’escola no representi la realitat de l’entorn on es troba i es vulgui fer una obertura cap al seu context, que l’escola no respongui adequadament a les necessitats de l ‘entorn o que l’entorn no respon a les necessitats de l’escola: (per exemple, una escola en un barri marginal o segregat, no pot proposar-se crear un intercanvi d’alumnes d’Anglaterra o de qualsevol altre país perquè els nens no saben parlar la llengua estrangera). Unes altres problemàtiques comunes són les relacionades amb les dificultats econòmiques i de recursos o problemes socioculturals derivats de la diversitat, la inmigració, etc. En aquests casos és urgent començar a treballar contra les desigualtats i per la inclusió.

No podem oblidar, evidentment, una mancança que es pot detectar sovint i que està ja relacionada amb l’àmbit directament acadèmic, i és el fracàs escolar. En aquests casos cal fer un replantejament, pot ser que el projecte d’escola hagi fracassat, o bé que els alumnes tinguin molt fracàs escolar ja que la línia de l’escola no s’adapta a les seves capacitats.

Pel que fa al procés més purament formal:

-      Primer marcar objectius en funció del context en que es troba l’entorn.

-      Plantejar si es creu necessari, votar-ho

-      Primera reunió per impulsar el projecte: pares, mares, professors, AMPA, voluntaris, pedagog. I aleshores s’impulsa el projecte.

-      Es creen les comissions. Es molt important que no hi hagi un sol responsable per tal de no deixar-ho tot en unes soles mans i garantir la sostenibilitat del projecte.EL PROJECTE EDUCATIU.

PEC és el document que defineix com funciona un centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien d'altres centres, adaptats a la realitat de l'entorn del seu alumnat i d'acord amb les conviccions pedagògiques dels seus docents; explicita les línies d'atenció a la diversitat i els objectius a mig termini; desglossa les línies mestres d'organització, que es concretaran al projecte curricular de centre i als horaris i assignacions de grups de cada curs i distribueix funcions entre els membres de la comunitat educativa. Aquest document és la base de les programacions dels professors i de qualsevol actuació singular que es vulgui dur a terme a l'escola i és objecte d'inspecció per part de l'administració, per tal de garantir que, com a constitució educativa que és, s'adeqüi a les lleis vigents sobre educació i lleis generals del país.

És la presa de posició del conjunt de participants al centre o comunitat educativa. Perquè sigui consistent ha d'incloure:

1 Anàlisi de context: On som? 

 2 Trets d'identitat : Qui som?

 3 Finalitats i grans objectius: Què pretenem?

 4 Estructura organitzativa: Com ens organitzem?

5 Funcionament efectiu: Com en va?HOME SCHOOL l’escola a casa,

Escola a casa vol dir que escolaritzem a casa, els infants no van a un centre reglat i regulat sinó que aquest centre és l´ambient familiar, aprenent de manera integral, tant en coneixements com en actituds, valors i normes, d´una manera lliure i diferent. en vermell ,països on està permès.